top of page

Alles over StiPP

Brief van StiPP: betreft aansluiting StiPP en SFU

Veel ondernemingen krijgen tot hun grote verrassing een brief van StIPP waarin wordt medegedeeld dat StiPP onderzoek heeft gedaan en tot de conclusie is gekomen dat de onderneming verplicht is aangesloten bij StiPP. Vervolgens wordt medegedeeld dat StiPP de onderneming met ingang van een bepaalde datum – meestal vanaf een datum in 2008 verplicht heeft aangesloten niet alleen bij StiPP maar ook bij SFU ( Stichting Fonds Uitzendbranche). De verplichte aansluiting bij de SFU vindt dan plaats op grond van de SFU-cao.

Termijn om bezwaar aan te tekenen tegen de verplichte aansluiting

In de brief van StiPP wordt medegedeeld dat bezwaar kan worden ingediend binnen 30 dagen na dagtekening van de brief en dat daarna het bezwaar niet meer in behandeling wordt genomen. Deze termijn wil echter niet zeggen dat als u niet binnen 30 dagen bezwaar heeft aangetekend tegen de aansluiting bij StiPP, u dus niets meer kunt doen tegen de verplichte aansluiting. Wilt u weten wat u nog kunt doen, neem dan contact op.

Het onderzoek van StiPP

Het onderzoek van StiPP bestaat uit het bekijken van de website, de inschrijving bij de Kamer voor Koophandel en het vragenformulier dat ze aan de ondernemingen sturen, waarover hierna meer.

Maar valt mijn onderneming nu onder StiPP en ben ik dus verplicht om mijn onderneming aan te sluiten?

Of uw onderneming valt onder de verplichtstelling van StiPP wordt bepaald door de navolgende definitie: er moet sprake zijn van een uitzendonderneming die voor tenminste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stelt van opdrachtgevers, zijnde de werkgever in de zin van artikel 7:690 BW.

 

In artikel 7:690 BW wordt het volgende bepaald: de uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

 

Bepalend voor het wel of niet vallen onder de verplichtstelling is derhalve of uw onderneming voor tenminste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis, haar werknemers ter beschikking stelt aan een derde, waarbij deze werknemers onder toezicht en leiding van die derden hun werkzaamheden verrichten.

 

Let op! Veel ondernemingen die geen uitzendbureau zijn maar een detacheringsbureau denken vaak ten onrechte dat zij alleen daarom niet onder de werkingssfeer van StiPP kunnen vallen. Veel gehoord argument is vaak dat hun werknemers geen uitzendkrachten zijn maar “gewone” werknemers in dienst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook wordt er dan op gewezen dat deze werknemers gewoon loon door betaald krijgen - ook als er geen werk voor ze is - in tegenstelling tot een uitzendkracht en er al een eigen pensioenregeling is getroffen.

 

Dit is echter geen criterium. Het enige criterium is of uw onderneming voor tenminste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis, haar werknemers ter beschikking stelt aan een derde, waarbij deze werknemers onder toezicht en leiding van die derden hun werkzaamheden verrichten.

 

Onder de werkingssfeer van StiPP vallen dus niet alleen de “echte” uitzendbureaus.  De payroll- en detacheringsbranche kunnen ook onder StiPP vallen als ze voldoen aan voormeld criterium.

Als StiPP vermoedt dat uw onderneming onder de werkingssfeer van StiPP valt, ontvangt u een vragenformulier onderzoek naar verplichting tot aansluiting . Let op!! De ervaring leert dat dit vragenformulier vaak door ondernemingen op een zodanige manier wordt ingevuld dat het lijkt alsof de onderneming onder StiPP valt terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.

Dit leidt vervolgens weer tot onnodige kosten, tijd en energie omdat vervolgens weer moet worden aangetoond dat u als onderneming – ook al lijkt dit als gevolg van de beantwoording van het vragenformulier wel het geval te zijn – toch niet onder StiPP valt.

Indien u het vragenformulier: Onderzoek naar verplichting tot aansluiting, ontvangt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Bent u het niet eens met de mening van StiPP dat uw onderneming verplicht aangesloten dient te zijn bij StiPP?

Dan kunt u eveneens contact opnemen. Wij zullen dan nagaan of u inderdaad verplicht aangesloten dient te zijn.      

Adres

Brusselsestraat 7

6213 BJ, Maastricht

 

E-mail

yschipper@advocatenvandejurist.nu

Telefoon

043-3251585

 

  • Advocaten van DeJurist | StiPP
  • Advocaten van DeJurist | StiPP
  • Problemen met Stipp | YvonneSchipper

Contactformulier

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen. Wij nemen z.s.m. contact met u op!

bottom of page